Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van onze website secondplay.be, op de aangeboden opties en op de eventuele overeenkomsten die in dit kader werden aangegaan.

Door het gebruik van onze website, het plaatsen van zoekertjes, het registreren of het communiceren via onze site gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Onze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. U kan de laatste versie hier steeds vinden op onze website.

We zijn een online platform met als doel het in contact brengen van kopers en verkopers van (tweedehands) muziekinstrumenten & apparatuur in de meest brede zin. Onze opties & online diensten kunnen elk moment wijzigen, zowel qua prijs als qua aangeboden diensten.

De minimum leeftijd voor het gebruik van onze websites is 18 jaar.

Deze voorwaarden zijn geldig sinds 1 juli 2021. Deze worden frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

De gebruiker aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

We hebben een transparant privacybeleid. U kan dit raadplegen onder het privacyhoofdstuk van onze website. Door uw registratie op onze website geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken. Door registratie op onze site en het aanvaarden van onze voorwaarden gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere mailings vanuit Secondplay toe te sturen.

SECONDPLAY is een concept van Conceptfabriek CV (ondernemingsnummer 0635.884.686).

SECONDPLAY® is een geregistreerd merk.

Het is verboden om partners van onze website te benaderen om eigen initiatieven aan te bieden of te promoten. Persoonlijke gegevens verzamelen via onze website is eveneens uitdrukkelijk verboden.

Door registratie op onze website bent u gehouden tot het verstrekken van correcte persoonlijke gegevens. Wij zullen steekproeven houden om de echtheid van uw gegevens te controleren en dit om onze bezoekers een veilige surf-omgeving te bieden. Het is verboden om verschillende accounts aan te maken met het oog op het omzeilen van bepaalde limieten.

Secondplay aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Secondplay en Conceptfabriek CV kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een dispuut tussen de partijen.

Zoekertjes kunnen steeds door de partner verwijderd worden in het dashboard. Evenals de persoonlijke gegevens. De registratie kan ook steeds stopgezet worden. De duur van het verschijnen van de zoekertjes is afhankelijk van de gekozen formule. Deze termijnen wijzigen voortdurend in functie van vraag en aanbod.

Wij hebben het recht om uw opgeladen fotomateriaal te gebruiken of hergebruiken in het kader van onze promotionele doeleinden (social media, website, online advertenties, gedrukte media, flyers ed…) en dit zonder bronvermelding en/of voorafgaande verwittiging.

Worden niet aanvaard op Secondplay: objecten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, enz. Het is tevens verboden om logo’s van merkhouders te gebruiken in een zoekertje.

De inhoud van de zoekertjes is afkomstig van de partner, deze staan in voor nauwkeurigheid van de gegevens, enz…

Goedkeuring van de zoekertjes door Secondplay impliceert onder geen enkel beding het akkoord met de inhoud of de wettelijkheid ervan.

U kan zich gratis registreren als koper of verkoper.

Er worden geen verkoopstransacties gesloten via onze website. Koper en verkoper komen samen tot een eventueel akkoord tot verkoop via onze chatfunctie of door rechtstreekse communicatie buiten onze website. Er lopen geen financiële transacties hieromtrent via onze website en er worden dus ook geen commissies op de verkoopprijs gerekend. Leveringen gebeuren evenmin via onze bemiddeling. Wij dragen op geen enkele manier enige aansprakelijkheid inzake de verkoopsafspraken tussen koper en verkoper. Wij hebben evenmin enige garantieplicht. De verzending, levering of afhaling is eveneens een persoonlijke afspraak tussen koper en verkoper en dit zonder tussenkomst van onze website of diensten.

Zoekertjes kunnen steeds door de verkoper verwijderd worden in het verkoper dashboard. Evenals de persoonlijke gegevens. De registratie kan ook steeds stopgezet worden. De duur van het verschijnen van de zoekertjes is afhankelijk van de gekozen formule. Deze termijnen wijzigen voortdurend in functie van vraag en aanbod.

Alle zoekertjes worden vooraf gescreend door ons team. Ze verschijnen pas op de website nadat ze werden goedgekeurd door ons team. Wij hebben het recht om advertenties te weigeren die niet in overeenstemming zijn met onze regels en visie. Hierover moet geen verantwoording worden afgelegd. In geval van betalende listings zal de verkoper geïnformeerd worden omtrent de reden van weigering. Screening van de zoekertjes impliceert onder geen beding de controle van de naleving van wettelijke bepalingen in meest brede zin. Door het plaatsen van het zoekertje draagt u hiervoor alle aansprakelijkheid. Secondplay en Conceptfabriek CV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en wettelijkheid van uw zoekertje.

De foto’s die opgeladen worden bij een zoekertje moeten vrij van rechten zijn en beantwoorden aan onze fotorichtlijnen die je hier steeds kan raadplegen. Zijn niet toegelaten: foto’s van fabrikanten, designers, shops, fotografen, meubelontwerpers, meubelmakers of distributeurs. Tenzij men beschikt over de nodige rechten. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de opgeladen foto’s niet in orde zijn met de publicatierechten. De verkoper blijft hiervoor zelf aansprakelijk, zelfs bij betalende listings. Het aanvaarden en publiceren van een zoekertje door Secondplay impliceert onder geen beding het overnemen van aansprakelijkheid op dit domein. Foto’s bij zoekertjes dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten.

Wij hebben het recht om uw opgeladen fotomateriaal te gebruiken of hergebruiken in het kader van onze promotionele doeleinden (social media, website, online advertenties, gedrukte media, flyers ed…) en dit zonder bronvermelding en/of voorafgaande verwittiging.

Worden niet aanvaard op Secondplay: objecten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, enz. Dit betreft in het bijzonder: namaakartikelen en replica’s. Door het plaatsen van een zoekertje verklaart u dat uw object geen replica of namaak betreft. Het is tevens verboden om logo’s van merkhouders te gebruiken in een zoekertje. U mag evenmin merken gebruiken in je zoekertje die anders zouden zijn dan het merk van het object dat u wil verkopen. Meent u dat een bepaald zoekertje in strijd zou zijn met deze voorwaarden, dan kan u dit melden via het contactformulier. We zullen het zoekertje verwijderen.

Wij kunnen uiteraard niet garanderen dat de producten of diensten die op de websites worden aangeboden voldoen aan de verwachtingen van een koper.

De inhoud van de advertenties is afkomstig van de verkopers, deze staan in voor nauwkeurigheid van de gegevens, de bevoegdheid om het product aan te bieden en/of te verkopen enz.

Voor wat betreft de aangeboden abonnementen en opties van Secondplay zijn alle vermelde prijzen steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Wij bieden geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de websites, ondanks de voorzorgen die wij nemen.

Zoekertjes mogen slechts eenmaal geplaatst worden, ongeacht de gekozen categorie, en ongeacht de gebruikte gegevens van de verkoper.

Het is verboden om disclaimers op te nemen die de echtheid van een stuk juridisch inperken. Het is niet toegestaan om zoekertjes met commerciële inhoud te plaatsen (bv. reclame voor een muziekwinkel). Het is eveneens verboden om te verwijzen naar andere websites die een vergelijkbare dienst aanbieden.

De verkopers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten die ze willen verkopen en/of kopen. Verkopers dienen na te gaan, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, of deze effectief mogen verhandeld mogen worden.

Het plaatsen van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal onmiddellijk geblokkeerd worden. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Klachten over de werking van onze websites kunnen overgemaakt worden via ons contactformulier. Klachten moeten duidelijk worden omschreven en gemotiveerd.

Secondplay en conceptfabriek cv kunnen niet garanderen dat de website ononderbroken en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Secondplay is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruikers voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of uitvallen van de diensten.

De databank van onze website is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en valt onder het databankenrecht, Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (BS 14.11.1998). Conceptfabriek cv is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze databank. De gebruiker mag gegevens uit de databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de dienstverlening is toegestaan.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Secondplay heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Secondplay of conceptfabriek CV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wij kunnen deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Bedankt voor het gebruik van onze website!

Translate

SECONDPLAY is het platform in België om tweedehands muziekinstrumenten, audio apparatuur & toebehoren te kopen en te verkopen (pro & hobby)

©SECONDPLAY All rights reserved